CHINESE

SWECHIN

SweChin注册于一九九五年,其主要工作是协助瑞典和北欧的中小型企业就中国市场的成品和零部件购进。SweChin专注为中小型企业在中国筛选供应商,并在与购买商达成共识确选供应商后,在购进领域全方位参与买卖两方间的日常商务性运作。在与很多中小型公司的长期合作中,SweChin的商务功能已成为购供商家两者间日常购销业务中一重要组成部分和环节。

info@swechin.com

SweChin – A Flexible Way for Securing Your Deliveries from China

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-5.png